آتیه طلایی

خدمت آتیه طلایی، شامل یک حساب کوتاه مدت عادی و یک حساب بلند مدت است که مشتری می تواند در دوره های مورد نظر خود، مبالغ ثابت یا متغیری را در این طرح سرمایه گذاری کند.

  • در این طرح، مشتری می تواند وجوه مازاد در اختیار خود را(به هر اندازه) در بازه های زمانی دلخواه، در سپرده کوتاه مدت آتیه طلایی سرمایه گذاری کند و از مزایای مدیریت مالی بانک برای این طرح در پایان دوره و سال های متوالی بهره مند شود.
  • این خدمت برای گروه های مختلف مشتریان به ویژه خانواده ها(به منظور سرمایه گذاری برای فرزندان) ، مستمری بگیران، افرادی که خدمات بازنشستگی مناسبی ندارند، سازمان ها، نهادها و موسسات خیریه، کمیته امداد و بهزیستی مناسب است.
  • مزیت خدمت آتیه طلایی، فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری مشتریان در دوره های کوتاه مدت (واریزی های طی دوره) و بهره مندی از ارزش حداکثری ایجاد شده در پایان دوره است؛ به طوری که بازدهی متوسط حساب کوتاه مدت آتیه طلایی به صورت تقریبی 13 درصد است.
  • حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب 500000 (پانصدهزار) ریال است.
  • سرمایه گذاری در طرح آتیه طلایی هم به صورت تدریجی و هم یک جا امکان پذیر است.
  • امکان تمدید دوره سرمایه گذاری پس از پایان سال اول، برای چندین دوره متوالی وجود دارد.
قالب دلخواه شما