طراحی سایت

اهداف

  • انجام پژوهش های کاربردی متناسب با نیازهای بانک
  • ارائه تحلیل های علمی به منظور کمک به ارتقا سطح کیفی تصمیم سازی در بانک
  •  پایش تحولات نظام پولی و بانکی کشور و سنجش تاثیر آن بر فعالیت های بانک
  • کمک به تقویت و ترویج روحیه علمی در سازمان و فضای بانک