طراحی سایت

ماموریت و چشم انداز

       ماموریت:

  • ماموریت ما انجام پژوهش و مطالعات کاربردی در جهت اهداف و ماموریت های بانک با استفاده از استعدادها و قابلیت های داخلی، مشاوران و پژوهشگران بیرونی و مراکز علمی و پژوهشی در عرصه ملی و بین المللی است.

       چشم انداز:
  •  «پویا، نوآور و توانمند در انجام و ارائه پژوهش های کاربردی برای سیاست گذاری و تصمیم سازی فعالیت های بانک در سطح ملی و بین المللی»