طراحی سایت

حقوق

1. UCP6000 تفسیر موضوعی مواد مقررات متحدالشکل اعتباری اسنادی/ افشین خانی، 1392.
2. ترک تعقیب: جایگزین تعقیب در حقوق کیفری/ موسی پیریایی، 1392.
3. جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی در نظام حقوقی ایران/ حسین دانشوری، 1392.
4. حقوق اسناد (کاغذی- الکترونیکی)/ امیر سپاهی، 1393.
5. حقوق انتقال فناوری "شرح و تفسیر ساختار، مواد، شروع تعهدات قرارداد" به همراه نمونه قرارداد به زبان انگلیسی/ محمد احسنی فروز، 1392.
6. حقوق بیگانگان: مطالعه تطبیقی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام/ محمدرضا رحیمی، 1393.
7. حقوق بین الملل محیط زیست/ عباس پورهاشمی، 1392.
8. حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری/ عمران نعیمی و ...، 1393.
9. حقوق تجارت: جامع حقوق شرکت های تعاونی/ حمید فروحی، 1392.
10. حقوق صنعت احداث / ابراهیم اسماعیلی هریسی، 1392.
11. حقوق مدنی: عقود معین جلد 1 (ربیع، معاوضه، اجاره، صلح، قرض، جعاله)/ احمد شمس، 1392.
12. حمایت از حریم خصوصی/ مهدی آماده، 1392.
13. داوری بازرگانی بین المللی/ احمدامیر معزی، 1392.
14. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ جهانگیر منصور، 1393.
15. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری/ جهانگیر منصور، 1393.
16. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی/ جهانگیر منصور، 1393.
17. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390-1394/ جهانگیر منصور، 1393.
18. قانون بودجه سال 1393 کل کشور .../ جهانگیر منصور، 1393.
19. قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 19/3/92/ مهدی کمالان، 1393.
20. قانون تجارت/ جهانگیر منصور، 1393.
21. قانون جدید حمایت خانواده/ جهانگیر منصور، 1393.
22. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 .../ جهانگیر منصور، 1393.
23. قانون مجازات اسلامی بر اساس قانون مصوب 1/2/92/ رضا موسوی و ... ، 1392.
24. قانون مدنی (3 جلد)/ جهانگیر منصور، 1393.
25. قانون، قانونگذاری و آزادی: گزارشی جدید از اصول آزادیخوانه عدالت و اقتصادی سیاسی (جلد 1و2)/ موسی بنی نژاد، 1392.
26. قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز/ هانیه ذاکری نیا، 1391.
27. قوانین چک، سفته، برات قانون جدید صدور چک .../ جهانگیر منصور، 1393.
28. قوانین و مقررات استخدامی/ جهانگیر منصور، 1393.
29. قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی/ جهانگیر منصور، 1393.
30. قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی/ جهانگیر منصور، 1393.
31. قوانین و مقررات به شهر و شهرداری/ جهانگیر منصور، 1393.
32. قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار/ جهانگیر منصور، 1393.
33. قوانین و مقررات بیمه/ جهانگیر منصور، 1393.
34. قوانین و مقررات ثبتی/ جهانگیر منصور، 1393.
35. قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی/ جهانگیر منصور، 1393.
36. قوانین و مقررات مربوط به ارای احکام .../ جهانگیر منصور، 1393.
37. قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق/ جهانگیر منصور، 1393.
38. قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی/ جهانگیر منصور، 1393.
39. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری/ جهانگیر منصور، 1393.
40. قوانین و مقررات مربوط به خانواده/ جهانگیر منصور، 1393.
41. قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف/ جهانگیر منصور، 1393.
42. لایحه قانون تجارت مصوب 91/ بهاره اخوان، 1392.
43. مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی (تجدید نظر شده در سال 92)/ فرشید فریدونی، 1392.
44. مجموعه قوانین مالیاتی بر ارزش افزوده 1392/ فرشید فریدونی، 1392.
45. مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی/ غلامحسین دوانی، 1393.
46. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان، شهر، شهرستان، روستا و شهرداری/ جهانگیر منصور، 1393.