طراحی سایت

منابع مرجع

1. اطلس پول: ارزهای رایج پنج قاره/ محمدحسین فریدی، 1392.
2. اطلس جاده ای ایران/ واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی، 1392.
3. اطلس راه های ایران 93 (اطلس)/ گیتاشناسی، 1392.
4. اطلس شهری استانی ایران/ موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1393.
5. ایرانگردی/ مژگان سبزیان، 1389.
6. دانشنامه جهان اسلام (جلد 18)/ غلامعلی حداد عادل، 1392.
7. سالنامه آماری کشور سال 1391/ مرکز آمار ایران، 1391.
8. فرهنگ انگلیسی – فارسی امروزی/ ژیلا ابراهیمی و ... ، 1393.
9. فرهنگ جامع آکسفورد: انگلیسی- فارسی/ گروه مترجمان فرهنگ نما، 1392.
10. فرهنگ گسترده آکسفورد: انگلیسی- فارسی/ ترجمه محمدمهدی خادم زاده، 1392.
11. فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات/ فرزانه رضایی مزینانی، 1392.
12. گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1390- (3 جلد)/ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریئس جمهور، 1392.
13. مجموعه قانون بودجه سال 1392 کل کشور/ امور هماهنگی و تلفیق برنامه بودجه (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ، 1392.
14. مقررات صادرات و واردات سال 1393/ سازمان توسعه تجارت ایران، 1393.
15. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال 1391/ مرکز آمار ایران، 1392.
16. نتایج طرح آمارگیری از باغدارهای کشور 1389/ مرکز آمار ایران، 1392.
17. نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال 1391/ مرکز آمار ایران، 1392.
18. وازیگاه (فرهنگ آیین، بازی، نمایش و سرگرمی های مردم ایران) (5 جلد)/ جهانگیر نصری اشرفی، 1392.
19. واژه نامه تخصص اخلاق اطلاعات و رایانش: انگلیسی – فارسی/ علیرضا ثقه الاسلامی، 1392.