طراحی سایت

انواع تسهیلات اعتباری


تسهیلات وجوهی هستند که بانک در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و در قالب عقود اسلامی به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌پردازد و ممکن است تأمین منابع مالی آن به یکی از صورت‌های زیر باشد:


1- منابع داخلي 

تأمین کننده این اعتبارات، بانک است که با استفاده از منابع در اختیار و در چارچوب ضوابط و مقرررات داخلی بانک قابل پرداخت است.

2- صندوق توسعه ملي 

هدف از ایجاد این صندوق آن است که از طریق صندوق های ثروت ملی، بخشی از ذخایر ارزی با هدف کسب بازده در بلندمدت و در قالب سرمایه گذاری های مولد به کار گرفته شوند تا ضمن بر عهده داشتن مسئولیت حفظ ثبات اقتصاد ملی، حمایت از اقتصاد داخلی کشور، ذخیره سازی پس انداز بین نسلی و همراه شدن با اقتصاد بین المللی و منطقه ای را قوت بخشند. از جمله برنامه های صندوق توسعه ملی ، حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران است که چه به صورت مستقل و چه همراه با شرکای ایرانی، مبادرت به اجرای طرح‌هاي مشترك ملی و بین المللی كنند.

3- وجوه اداره شده 

وجوهی است که دستگاه اجرایی از محل اعتبار منابع داخلی خود و یا از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری قوانین بودجه و یا منابع دیگر تأمین می‌كند و ممکن است به صورت ملی و یا استاني و در قالب تفاهمنامه فیمابین در اختیار بانک قرار گیرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه پس از معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه اجرایی ذیربط در قالب تسهیلات تلفیقی، تسهیلات یارانه دار، تسهیلات بدون سود و یا تسهیلات بلاعوض پرداخت شود.

4- وجوه تبصره اي 

عبارتست از اعتباری که همه ساله در راستای اهداف مشروح در قوانين بودجه سنواتی براي تخصيص به بخش‌های مختلف اقتصادی منظور و از طریق بانک مرکزی براي اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می شود.