طراحی سایت

فرایند درخواست و بررسی تسهیلات

1- اشخاص مشمول:

  • كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به نحوي از انحا در كارهاي توليدي ، خدماتي ، امور بازرگاني (داخلي و خارجی) به ويژه زيربخش كشاورزي به فعاليت مشغولند يا قصد شروع آن را دارند بر اساس تشخيص بانك مي توانند از تسهیلات اعتباري بانك بهره مند شوند؛ مشروط بر اينكه فاقد تعهدات انجام نشده ، بدهي سررسيده معوق و چك برگشتي به سيستم بانكي باشند.
  • در صورتي كه منبع تامين اعتبار تسهيلات غير از منابع داخلي باشد ، لازم است متقاضي نسبت به ارائه معرفي نامه از سازمان اجرايي مربوط براي بهره مندي از اعتبارات وجوه اداره شده ، تبصره اي ، صندوق توسعه ي ملي يا ... اقدام كند.
  • بانك تنها بررسي درخواست تسهيلات طرح‌هايي را مي پذيرد كه حسن شهرت و اهليت صلاحيت اعتباري متقاضي يا ولي صغير محرز باشد. تسهيلات مورد نظر در صورتي به تصويب خواهد رسيد كه طرح از لحاظ اقتصادي ، فني ، مالي و حقوقي موجه و با ضوابط اعتباري بانك منطبق باشد.
  • حداكثر تسهيلات قابل پرداخت به هر شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي از طريق اداره كل اعتبارات هدايت سرمايه گذاري اعلام مي شود .
  • اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در بخش كشاورزي به تحقيقات كاربردي مشغولند يا درصدد انجام آن هستند و بانك صلاحيت فعاليت آنان را تأييد مي‌كند درصورت موافقت هيأت مديره بانك مي توانند براي شروع يا ادامه عمليات تحقيقاتي خود از تسهيلات بانك استفاده كنند.
    بازپرداخت اين تسهيلات از محل درآمد حاصل از تحقيقات صورت مي گيرد و سود متعلق به اين فعاليت حداقل سود در بخش كشاورزي خواهد بود.
  • درخواست تسهيلات اشخاص حقيقي كه تبعه ساير كشورها باشند يا اشخاص حقوقي كه بيش از 50 درصد سهام آن‌ها متعلق به اتباع خارجي باشد طبق مقررات دستورالعمل‌هاي ابلاغي مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
  • پرداخت تسهيلات به شركت‌هايي كه دفاتر محل اصلي كار آنان خارج از كشور بوده يا در ساير كشورها به ثبت رسيده باشند ، مجاز نخواهد بود.
  • پرداخت تسهيلات به صغير(صغير در پيمان طرف قرارداد خواهد بود )براي انجام عمليات كشاورزي در ملك مورد عمل كه متعلق به وي مي‌باشد با توجه به ماده 1183 قانون مدني در قبال اخذ تضمين مورد قبول بانك با رعايت ساير مقررات بلامانع است.

2-انواع تسهيلات اعطايي

الف – سرمايه اي: تسهيلاتي است كه براي انجام امور اساسي و عمليات زيربنايي خريد كالاهاي سرمايه اي پرداخت مي شود.
ميزان تسهيلات اعطايي براي تأمين هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت ، ميزان اقساط و زمان‌هاي بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهيلات در قالب عقد مربوطه (به استثناي مشاركت حقوقي سرمايه گذاري مستقيم ) در هر مورد بر اساس بازدهي فعاليت‌هاي ذيربط با نظر كارشناس بانك تعيين مي‌شود . مدت بازپرداخت تسهيلات براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي خواهد بود .

ب – سرمايه در گردش: تسهيلاتي است كه به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي جاري به عنوان سرمايه در گردش واحد برای بهره برداري اقتصادي پرداخت مي شود . ميزان تسهيلات اعطايي براي تأمين سرمايه در گردش و زمان بازپرداخت آن با توجه به بازدهي فعاليت تعيين خواهد شد ، به نحوی كه پس از واریز اقساط تسهيلات ، طرح از لحاظ تأمين سرمايه در گردش خودكفا باشد. حداكثر مدت تسهيلات سرمايه در گردش براي طرح‌هاي توليدي مي تواند تا 4 سال و براي ساير موارد يكسال باشد .

3- نحوه ثبت درخواست
افراد مشمول، مي‌توانند درخواست خود را در سامانه اعتبارات خرد (تسهيلات كمتر از 200 ميليون ريال) يا سامانه مرآت (تسهيلات بيش از 200 ميليون ريال) ثبت كنند تا كارشناسان بانك در اسرع وقت درخواست آن‌ها را با توجه به دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به هر نوع از تسهیلات و وضعيت حسابهاي متقاضي در بانك بررسي كنند.

در صورت تأييد، متقاضي ميتواند با در دست داشتن مدارک موردنياز به شعبه مورد نظر مراجعه كند.