طراحی سایت

جشنواره شکوفایی

به منظور ارزش آفرینی برای کودکان ونوجوانان و  توسعه و تداوم ارتباط شخصیت برند آب بان با اعضا باشگاه، جشنواره"شکوفایی" بر اساس شرایط زیر برگزار می گردد:

1. مهلت شرکت از تاریخ 1396/12/15 لغایت 1397/4/14( روز قلم)  است.

2. جشنواره براي تمامي اعضا باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزي است.

3. افزایش امتیاز توسط جدول امتیازی موجود در باشگاه کودک ونوجوان امکان پذیر است.

4.  حداقل امتیاز لازم برای شرکت در این جشنواره 5 امتیاز است.

5.  ترکیب جوایز جشنواره بر اساس جدول زیر است:

 

ردیف

شرح

تعداد

ارزش (ریال)

جمع کل  (ریال)

1

کمک هزینه خرید تبلت

200

5000000

1000000000

2

کمک هزینه خرید کتاب علمی- آموزشی

500

2000000

1000000000

جمع

700

2000000000