طراحی سایت

خدمت دستور پرداخت بانك كشاورزي

با استفاده از اين خدمت، مي‌توان با تعريف يك دستور پرداخت، معين كرد كه انتقال وجهي از هر يك از حساب‌هاي سپرده‌اي مشتري به هر حساب سپرده‌اي يا تسهيلاتي ديگر در بانك از جمله حساب‌هاي خود شخص، با مبلغي معين، به طور مكرر اجرا شود. در اين خدمت مي توان درخواست كرد كه انتقال وجه مورد نظر در دوره‌هاي معيني، از جمله روزانه (با دوره تناوب 1 روز،7 روز،14روز و28 روز)، ماهانه و پايان ماه (با دوره تناوب 1 ماه تا 12 ماه)، صورت پذيرد. مشتريان با استفاده از اين خدمت مي‌توانند نسبت به واريزهاي منظم نظير اقساط ماهانه حسابهاي  تسهيلاتي وآتيه، اجاره بهاي منزل يا مكان تجاري، كمك مستمر به موسسات خيريه، انجام پس‌انداز براي خانواده، واريز منظم به حساب فرزندان، استفاده منظم از واريزي‌هاي يارانه و.... با تعيين اولويت اجرا اقدام كنند. شايان ذكر است  اين عمليات تا زمان مورد نظر  مشتري ادامه پيدا  خواهد كرد.

نحوه درخواست:

1.مراجعه به شعبه

2. تكميل فرم قرارداد  برقراري خدمت دستور پرداخت