طراحی سایت

نکات امنیتی استفاده از همراه بانک (Mobile Banking)

1- لطفا به منظور جلوگیری از سرقت اطلاعات توسط برنامه آلوده به بدافزار، نرم افزار همراه بانک را از وب سايت اصلي بانک و يا منابع قابل اعتماد و مورد تائید بانک دريافت نمائید.

2- با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده در برنامه همراه بانک به منظور جلوگیری از افشاء اطلاعات حساس، حتي الامكان در هنگام اتصال به شبكه های بي سیم عمومي از نرم افزارهای همراه بانک استفاده نشود.

3-  به منظور جلوگیری از حملات فیشینگ، و يا استفاده از از تكنیک های مهندسي اجتماعي در جهت سرقت اطلاعات، از کلیک کردن روی لینک ها و يا دريافت فايل های ضمیمه پیام هايي که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و يا در گروه های مختلف ارسال مي شود، بپرهیزيد.

4- به منظور جلوگیری ازآلودگي به بدافزارهای جديد که از طرق مختلف منتشر مي گردند از نرم افزارهای امنیتي) ضد بدافزار، آنتي ويروس ، فايروال(تلفن همراه که به روز رساني مي شوند، استفاده شود.

5- ضعف های امنیتي سیستم عامل و نرم افزارهای همراه بانک، مي تواند منجر به سوءاستفاده و نفوذ به تلفن همراه گردد. همواره، به روزرساني های سیستم عامل و همچنین نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده علي الخصوص نرم افزار همراه بانک را در برنامه خود قرار دهید.

6- بسیاری از بدافزارها در قالب برنامه های کاربردی به ظاهر قانوني ارائه مي گردند و برای افزايش حوزه نفوذ خود در هنگام نصب برنامه اقدام به دريافت مجوزهای بیش از انداره مي نمايند. از نصب برنامه های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست مي نمايند، پرهیز شود.

7- اغلب سیستم عامل های مدرن تلفن همراه، به طور پیش فرض دارای مكانیزم های امنیتي دروني جهت کاهش مخاطره بدافزارها مي باشند، با فراهم سازی مجوز دسترسي ريشه ) root ( درسیستم عامل اندرويد يا قید آزاد کردن ) jail break ) IOS اين ساز و کار ها دور زده خواهند شد. از فراهم سازی مجوزدسترسي ريشه ) root ( در سیستم عامل اندرويد يا قید آزاد کردن IOS و دور زدن ساز و کار های امنیتي خودداری نمائید.

8- به منظور جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه اطلاعات حساس مربوط به حساب بانكي )از قبیل رمزکارت ، تاريخ انقضای کارت بانكي و CVV2 ( را در تلفن همراه ذخیره ننمايید.

9-اطلاعات حساس مربوط به حساب بانكي )از قبیل رمز کارت ، تاريخ انقضای کارت بانكي و CVV2 ( را به هیچ وجه در اختیار ديگران قرار ندهید و آنها را در فواصل زماني حداکثر سه ماهه تغییر دهید.

10-  هرگز اطلاعات مهم خود مانند شماره حساب، رمزها، کد ملي و ... را از طريق پیام کوتاه ارسال نكنید.

11- در صورت مفقودی يا سرقت تلفن همراه سريعا درخواست غیرفعال نمودن شماره سیم کارت را به شعبه اعلام نمايید. ضمن اينكه مي توانید با اختصاص شماره حساب و شماره کارت خود به يک سیم کارت جديد از طريق يكي از شعب بانک کشاورزی اطلاعات سیم کارت سرقت يا مفقود شده را از سیستم حذف نموده و از رمز جديدی که به شما داده مي شود استفاده نمايید.

12- پیش از واگذاری گوشي تلفن همراه خود برنامه را از روی گوشي حذف نمايید. با اين کار کلیه اطلاعات حسابهای ثبت شده و نیز پیامهای دريافتي شما بر روی گوشي از بین مي روند.

13- پیش از واگذاری سیم کارت خود، چنانچه سیم کارت ديگری را جايگزين نمي نمايید بايد حسابها و سرويس های يكطرفه ثبت نامي خود را حذف نمايید.

14- در زمان نصب نسخه جديد ابتدا نسخه قبلي را از گوشي خود حذف نموده و پس از آن ، نسخه جديد را نصب نمايید. در صورت نیاز به نصب مجدد نرم افزار) نسخه يكسان ( و در صورت تمايل به حفظ اطلاعات موجود بر روی گوشي، نرم افزار را بر روی برنامه قبلي نصب نموده و آن را جايگزين( Replace (نمايید و به سوال نگهداری اطلاعات موجود، پاسخ مثبت دهید.

15- تلفن همراه را هنگامي که از آن استفاده نمي کنید، قفل کرده و رمز ورود آن را حتي برای نزديكترين وابستگان خود فاش نكنید.

16- از انتخاب رمز های ساده و قابل حدس )شماره شناسنامه و تاريخ تولد و...( خودداری نمائید.

17- تصور نكنید چون مبلغ قابل توجهي وجه در حساب بانكي تان نداريد هدف مناسبي برای سارقان اينترنتي نیستید چرا که تمام کاربران به يک میزان در معرض خطر تهاجم هكر ها هستند پس در هر شرايطي امنیت را جدی بگیريد.

18- هنگامي که به بلوتوث نیازی نداريد از خاموش بودن آن مطمئن شويد.