طراحی سایت

کارت های طرح ایران

یکی از ضرورتهاي مهم زندگي زنان در جامعه ، آشنايي با خدمات متنوع بانكي و استفاده از تسهيلات آن است زيرا آشنايي كامل با اين خدمات و دسترسي آسان تر زنان به منابع اعتباري به معناي دسترسي كامل خانواده به رفاه بيشتر خواهد بود. تلاش بانك كشاورزي در اين سال ها اين بوده است كه تمام زنان شهري و روستايي ، به اين منابع دسترسي داشته و در فعاليتهاي اقتصادي سهيم و شريك باشند. يكي از اين خدمات طرح ایران است که با هدف گسترش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای زنان،کمک به اقشار آسیب‌پذیر و فقرزدایی از جامعه زنان کشور ، آشنايی زنان شهری و روستایی با فعالیت‌های بانکی و تشویق آنها برای سپرده‌گذاری و پس‌انداز و به طور کلی بانك پذیر کردن آنان در قالب هاي زير طراحی شده است .

ايران دخت:

کلية دختران مجرد بالاتر از 18 سال شهري و روستايي با افتتاح يك فقره حساب جاري بدون دسته چک به عضويت اين طرح درمي‌آيند و مي‌توانند علاوه بر استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك بانک کشاورزي از مزاياي خدمات بيمه اي عمر و حوادث نيز استفاده كنند .

دختران آفتاب :

کليه دختران مشغول به تحصيل در يکي از دانشگاه‌هاي معتبر کشور با افتتاح حساب جاري بدون دسته چک نزد شعب بانک کشاورزي به عضويت اين طرح درخواهند آمد. اين گروه مي‌توانند علاوه بر استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك بانک کشاورزي از استفاده از مزاياي خدمات بيمه اي عمر و حوادث نيز استفاده كنند .

ايران بانو:

کليه زنان خانه‌دار ايران و خانم‌هاي سرپرست خانوار ، اعم از شهري و روستايي ، با افتتاح حساب جاري بدون دسته چک نزد شعب بانک به عضويت اين طرح در مي‌آيند و علاوه بر استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك بانک کشاورزي، مي‌توانند از حساب از مزاياي خدمات بيمه اي عمر حوادث، ابزار توليد و لوازم منزل استفاده كنند .

مهر ايران :

کليه زنان شاغل ، اعم از شهري و روستايي مي‌توانند با افتتاح حساب جاري بدون دسته چک نزد شعب بانک به عضويت اين طرح در‌آمده و مي‌توانند علاوه بر استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك بانک کشاورزي، از مزاياي خدمات بيمه اي عمر، حوادث، ابزار توليد و لوازم منزل استفاده كنند.