طراحی سایت

کشاورز کارت مهرگستر

براساس رسالت ومامؤريت اصلي بانک کشاورزي ،اين نوع کارت براي ارتقا و رشد فرهنگ بانکداري الکترونيکي در جامعه کشاورزان و روستائيان کشور طراحي شده است. ضمنا کشاورزان و دامداران کشور به منظور سهولت در دريافت وجوه حاصل از فروش محصولات خود (گندم، چاي و ...) به دولت و بيمه محصولات كشاورزي نيز از اين کارت استفاده مي نمايند.