طراحی سایت

شرايط شركت در قرعه كشي

سه‌ماه قبل و يا بعد (متوالي) از آخرين مهلت افتتاح و يا تكميل حساب (حداقل موجودي در حال حاضر 100000ريال)

در روز قرعه‌كشي مفتوح بودن حساب الزامي است.

چنانچه مدت سه ماه (متوالي ) قبل و يا بعد از آخرين مهلت افتتاح حساب سپري شده باشد، شرط وجود حداقل مبلغ يکصدهزارريال در حساب در روز قرعه‌کشي الزامي نيست. دراين حالت فقط بازبودن حساب با هر مبلغي کفايت مي‌كند.