طراحی سایت

مدارک لازم برای افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز

  الف : اشخاص حقيقي

 • ارائه اصل و تصویر كارت شناسايي ملي ، شناسنامه
 • تكميل مشخصات در فرم مربوطه وثبت امضاء در حضور مسئول ذيربط

  ب : اشخاص حقوقی

 • معرفي نامه از شركت يا موسسه ذي ربط
 • ارائه اصل شناسنامه(دارندگان حق امضاء) به انضمام تصوير ازصفحه اول آن و ارائه كارت ملي درخصوص مجازبودن شرکت يا موسسه
 • ارائه اصل و يك نسخه تصوير از اساسنامه شركت يا موسسه
 • ارائه اصل ويكبرگ تصوير از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
 • تكميل فرم‌هاي موردنياز در شعبه وثبت امضاء در حضور مسئول ذيربط

  ج : حساب مشترک

 • ارائه اصل و يك برگ تصوير شناسنامه وكارت ملي متقاضيان
 • ارائه درخواست براي افتتاح حساب مشترك متقاضيان
 • تكميل فرمهاي مورد نياز وثبت امضاء در حضور مسئول ذيربط