طراحی سایت

شرایط افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری

شرايط افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري:

  • كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره‌مند شوند.
  • افتتاح حساب براي اشخاص محجور و زير 18 سال توسط ولي‌قهري و يا ولي قانوني وي انجام مي‌شود.

مدارك لازم براي افتتاح حساب ‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري :

الف : اشخاص حقيقي

  • ارايه اصل شناسنامه و کارت ملي وتصاوير آنها
  • تكميل فرمهاي موردنيازدر شعبه

ب : اشخاص حقوقی

  • ارايه اصل شناسنامه(دارندگان حق امضاء) به همراه يکبرگ تصويرازصفحه اول آن
  • ارائه كارت ملي و تصوير آن
  • ارايه اصل و يك نسخه تصوير اساسنامه شركت يا موسسه
  • ارايه اصل ويكبرگ تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
  • تكميل فرمهاي موردنيازدر شعبه

حداقل سن براي اشخاص حقيقي 18سال تمام و كمتراز 18سال با ولي يا قيم قانوني مشتري ميباشد .