طراحی سایت

حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سپردة سرمايه‌گذاري بلندمدت به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه زمان سررسيد آنها بالاي يك سال مي باشدو به قصد كسب سود به بانك سپرده مي‌شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقية وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي (اعطاي تسهيلات) بكار مي‌گيرد.

انواع حساب هاي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت :

  • حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 ساله 
  • حساب سپرده سرمايه گذاري آتيه ( طرح آتيه )
  • سپرده مدت دار قابل تقسيم
  • سپرده مدت دار قابل انتقال

نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت يك‌ساله 15 درصد (پانزده درصد)

سپرده مدت دار قابل تقسيم :

سپردة قابل تقسيم براي دارندگان حساب سپرده مدت‌داري است كه احتمال مي‌دهند در طول دوره از حساب خود مبالغي برداشت كنند.

حساب سپرده مدت دار قابل انتقال :

حساب سپردة قابل انتقال حساب سپردة مدت‌داري است كه در صورت درخواست صاحب حساب به شخص ديگري انتقال مي‌يابد. به اين معني كه دارندة حساب اگر تقاضاي دريافت كل مبلغ سپرده را داشته باشد و از طرفي نخواهد كاهش و يا تغييري در ميزان سود او به عمل آيد براساس تقاضاي دارندةحساب، انتقال سپرده به شخص ثالث صورت مي‌پذيرد. در اين حالت با امضاي يك قرارداد و توافق نامة داخلي بين بانك و مشتري و شخص ثالث, انتقال سپرده به راحتي امكان‌پذير است.