طراحی سایت

طرح آتيه

سپرده سرمايه گذاري آتيه :

 اين حساب تركيبي ازانواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار, اعم از كوتاه‌مدت و بلندمدت است. با افتتاح اين حساب ، سرمايه‌گذاري به صورت تدريجي (ماهانه) يا يكجا براي يك يا چند دوره پنجساله امكان‌پذيراست. بانك با اعمال مديريت مناسب بر وجوه واريز شده و سود آنها، پرداخت مستمري ماهانه در سال‌هاي پس از دورة سرمايه‌گذاري براي مشتريان بانك را تضمين مي‌كند.

 

اهم شرايط و مقررات حساب سپردة سرمايه‌گذاري آتيه :

 

 • سرمايه‌گذاري به صورت اقساطي، يا يكجا امكانپذير است.
 • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب پنجاه هزار ريال است.
 • مبلغ و تعداد اقساط سرمايه گذاري در طي يك دوره پنجساله به دلخواه مشتري است .
 • معاف از كارمزد نقل و انتقال وجوه است.
 • امكان برداشت اصل يا قسمتي ازاصل و سود درپايان دورة سرمايه گذاري وجوددارد.بديهي است درصورت برداشت هرگونه وجهي، ميزان پرداختي نيزتغييرخواهدكرد.
 • امكان تمديددورة سرمايه گذاري براي چندين دورة متوالي وجود دارد.
 • سپردة سرمايه گذاري آتيه قابل انتقال به غير است . ( پس از پايان دورة سرمايه گذاري )
 • حساب آتية مخصوص گروه سني خاصي  نبوده و مي تواند براي تامين آتيه كودكان ونوجوانان ، تامين آتيه كشاورزان وكارگران و ...  مورد استفاده قرار گيرد.
 • نرخ سود اين حساب علي‌الحساب بوده و درصورت تغييرنرخ براساس نرخ روز محاسبه مي‌شود.

 

روشهاي پرداخت اقساط ماهانه حساب آتيه :

 

 • مراجعه به يكي از شعب بانك كشاورزي
 • همراه بانك
 • اينترنت بانك
 • دستور پرداخت (يك بار مراجعه به يكي از شعب بانك كشاورزي  و فعال نمودن اين خدمت )