طراحی سایت

حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه

 سپردة سرمايه‌گذاري كوتاه مدت به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه زمان سررسيد آنها زير يك‌سال بوده و به قصد كسب سود در بانك سپرده‌گذاري مي‌شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقية وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي (اعطاي تسهيلات) بكار مي‌گيرد.

  • نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي                              10درصد (ده درصد)
  • نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 3 ماهه                               13درصد  (سیزده درصد)
  • نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 6 ماهه                               14درصد (چهارده درصد)
  • نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 9 ماهه                               14.5درصد (چهارده و نیم درصد)