طراحی سایت

سپرده سرمایه گذاری

سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه به قصد كسب سود به بانك سپرده مي‌شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقية وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي (اعطاي تسهيلات) بكار مي‌گيرد.

کوتاه مدت

  • حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادی(نرخ سود علی الحساب سالانه 10 درصد)
  • حساب سپردة سرمايه گذاري سه ماهه(نرخ سود علی الحساب سالانه 13 درصد)
  • حساب سپرده سرمايه گذاري شش ماهه (نرخ سود علی الحساب سالانه 14 درصد)
  • حساب سپرده سرمايه گذاري نه ماهه (نرخ سود علی الحساب سالانه 14.5 درصد)
  • حساب سپرده كوتاه مدت تاک (نرخ سود علی الحساب سالانه 10 درصد)
  • حساب سپرده كوتاه مدت بانوی ایرانی (نرخ سود علی الحساب سالانه 1 درصد)

بلند مدت

  • حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1ساله (نرخ سود علی الحساب سالانه 15 درصد)
  • حساب سپرده سرمايه گذاري آتيه
  • سپرده مدت دار قابل تقسيم
  • سپرده مدت دار قابل انتقال