طراحی سایت

محاسبه سود سپرده ها

نوع محاسبه سود
نوع سپرده 
مبلغ سپرده (ریال)
دوره سپرده (روز)
 
کل دوره سال ماه روز
کل مبلغ سود (ریال)
سود روزانه (ریال)
سود ماهانه (ریال)