طراحی سایت

ضمانتنامه های ارزی

این بانک آمادگی داردتا نسبت به صدور انواع ضمانتنامه های ارزی صادراتی و وارداتی، بنا به درخواست متقاضیان اقدام نماید. ضمانتنامه های صادراتی ، صدور انواع ضمانتنامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان و شرکت در مناقصه برای تولیدكنندگان كالاها(صنعتی ، كشاورزی ، معدنی و ...) ، صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ، قراردادهای داخلی و سایر ضمانتنامه های مجاز را شامل می گردد. ضمانت نامه های وارداتی صدور انواع ضمانتنامه های حسن انجام كار، پیش پرداخت، شركت در مناقصه، استرداد كسور وجه الضمان، بنا به درخواست فروشندگان /پیمانكاران خارجی در مقابل تضمین بانكهای كارگزار به نفع خریداران/كارفرمایان ایرانی را شامل می گردد.