طراحی سایت

خرید و فروش ارز

  • خرید و فروش و تبديل ارزهای معتبر دنیا و ساير ارزهاي عرضه شده در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نرخهای تعیین شده دراداره كل خارجه برای بازرگانان و افراد عادی طبق بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود.
  • خريداري ارز مازاد از صادركنندگان و فروش آن به متقاضيان ارز براي مقاصد تعيين شده در بخش سوم مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران