طراحی سایت

تاریخچه

مراحل تاسیس بانک

1- بانك فلاحتي و صنعتي(1312)

 •   پيشنهاد تأسيس بانك فلاحتي و صنعتي ايران به هيئت وزيران
 •    تدوين قانون اجازه تأسيس بانك فلاحتي و صنعتي توسط هيئت وزيران و تصويب نهايي آن توسط مجلس شوراي ملي
 •   آغاز به كار بانك فلاحتي و صنعتي در تاريخ 21-3-1312
 •   تشكيل نخستين مجمع عمومي بانك فلاحتي و صنعتي

2- بانك كشاورزي و پيشه و هنر(1318)

 •   تغيير اساسنامه بانك در اواخر سال 1318
 •    تغيير نام بانك فلاحتي و صنعتي به بانك كشاورزي و پيشه و هنر

3- بانك كشاورزي ايران (1332)

 •   تغيير نام بانك كشاورزي و پيشه و هنر به بانك كشاورزي ايران
 •    احداث ساختمان مركزي سابق بانك طي مدت 3 سال توسط مهندسان ايراني
 •   آغاز به كار بانك فلاحتي و صنعتي در تاريخ 25-4-1332

4- بانك اعتبارات كشاورزي و عمران و روستايي ايران (1342)

 •   تغيير نام بانك كشاورزي ايران به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ايران
 •    تغيير نام بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي به بانك كشاورزي در سال 1345
 •   تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران درسال 1345

5- بانك تعاون كشاورزي ايران (1348)

 •   تصويب قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران
 •    تغيير نام بانك كشاورزي ايران به بانك تعاون كشاورزي ايران
 •   تغيير نام صندوق توسعه كشاورزي ايران به بانك توسعه كشاورزي ايران

6- بانك كشاورزي ايران (1358)

 •   ادغام دو بانك تعاون  كشاورزي ايران و بانك توسعه كشاورزي