طراحی سایت

اساسنامه بانك كشاورزی

اساسنامه به قوانین وقواعدی گفته می شود که اهداف ماهیت،ماموریت کلی و سند راهبردی یک تشکل را تعریف و تبیین می کند. اساسنامه، قانون بالادستی است که حوزه اختیارات و همچنین ارکان تشکیل دهنده را معیین می کند و برای تصویب، نیازمند رای مجمع عمومی است و هیچ آئین نامه ای نمی تواند مغایر با اساسنامه تصویب شود.

اساسنامه بانك كشاورزي كه در تاريخ 24 تير 1359 به تصويب رسيده است به شرح ذيل است:

ماده 1-نام بانك ، بانك كشاورزی است
نام بانك ، بانك كشاورزی است. بانك كشاورزی كه به موجب مصوبه 29 آذر 1358مجمع عمومی بانك‌ها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانكها از ادغام بانك‌های تعاون كشاورزی ایران و توسعه كشاورزی ایران تشكیل شده طبق قانون ملی شدن بانك‌ها ، لایحه قانونی اداره امور بانك‌ها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود . بانك كشاورزی در تمام موارد جانشین بانك‌های مذكور می‌باشد .
ماده 2-هدف بانك

هدف بانك فراهم آوردن امكانات اعتباری برای زندگی بهتر در روستا و ارتقاء سطح درآمد روستائیان از یكسو ، افزایش تولیدات كشاورزی ، ایجاد و توسعه صنایع كوچك و سنتی واقع در مناطق روستایی و مشاركت در فعالیت‌های مربوط از سوی دیگر می‌باشد .

ماده 3-مدت بانك

بانك برای مدت نامحدود تشكیل می‌شود.

ماده 4-مركز اصلی

مركز اصلی بانك در تهران است . بانك می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری شعب یا نمایندگی‌هائی تاسیس كند .

ماده 5-موضوع بانك

 پرداخت وام و اعطای اعتبار به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشاركت یا سرمایه‌گذاری به منظور فعالیت در رشته‌های زراعت ، باغداری ، كشت نباتات صنعتی و داروئی ، دامداری ، پرورش طیور ماهی و زنبور عسل و كرم ابریشم ، ماهی‌گیری ، صنایع كشاورزی و روستائی صنایع تولیدی تبدیلی و نگهداری فرآورده‌های كشاورزی ، صنایع دستی ، روستائی ، بازاریابی و فروش محصولات كشاورزی ، خدمات زیربنائی و سایر فعالیت‌های جنسی مربوط به آنها كه در افزایش تولیدات كشاورزی و سطح زندگی روستائیان ، دهقانان ، ایلات و عشایر موثر می‌باشد .

 • دریافت وام و اعتبار از موسسات ، بانك‌ها و سازمان‌های مالی داخلی
 • قبول نمایندگی و انجام خدمات برای وزارتخانه‌ها ، سازمان‌های دولتی ،‌ موسسات و بانك‌های داخلی در زمینه پرداخت وام و اعطای اعتبار و وصول مطالبات و مشاركت در طرح‌های كشاورزی
 • افتتاح و نگهداری حساب جاری ، پس‌انداز و سایر حساب‌های مشابه
 • قبول سپرده‌های دیداری ، ثابت ، پس‌انداز و مشابه آن‌ها و صدور گواهی سپرده
 • خرید اوراق و اسناد بازرگانی از قبیل سفته و برات و انجام سایر معاملات مربوط به آنها بدون حق رجوع
 • نقل و انتقال وجوه
 • انجام معاملات ارزی
 • افتتاح اعتبار نامه و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اسنادی یا غیر آن و انجام هر نوع عملیات مربوط به آنها
 • صدور ، تائید و قبول هر گونه ضمانتنامه بانكی
 • خرید و فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار
 • ایجاد رابطه كارگزاری با بانك‌ها و موسسات مالی واعتباری
 • افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانك‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل یا خارج از كشور
 • انجام وظایف قیوميت ، وصایت ، وكالت و نمایندگی
 • ترخیص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از انبار و گمركات به حساب بانك یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی
 • انجام هر گونه عملیات بیمه مربوط به بانك و یا به حساب مشتریان نزد شركت‌ها و موسسات بیمه
 • ایجادصندوق كمك به‌كشاورزان و دامداران خسارت دیده محصولات كشاورزی و نظایر آن
 • انجام سایر عملیات بانكی و معاملات بازرگانی كه به موجب قوانین و مقررات برای بانك‌ها ممنوع نباشد .
ماده 6-سرمایه بانك مبلغ 962898749103 ریال است. 
متعلق به دولت بوده و تماما پرداخت شده است.             
ماده 7-اركان بانك

الف: مجمع عمومی بانكها مذكور در لایحه اداره امور بانكها
ب: شورای عالی بانكها مذكور در لایحه اداره امور بانكها
ج: هیئت مدیره و مدیرعامل
د: بازرسان قانونی (حسابرسان )

 • قسمت اول - مجمع عمومی
 • قسمت دوم - شورایعالی بانكها
 • قسمت سوم - مدیره عامل و هیات مدیره
 • قسمت چهارم - بازرسان قانونی (حسابرسان)
 • قسمت پنجم - سال مالی - ترازنامه و حساب سود و زیان
 • قسمت اول - مجمع عمومی

  ماده 8- مجمع عمومی بانكها از وزرای زیر تشكیل میشود.

  وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، وزیر كشاورزی و عمران روستائی ، وزیر مسكن و شهرسازی ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه . ریاست مجمع عمومی بانك‌ها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است .


  ماده 9-مجمع عومی بانكها بدو صورت تشكیل می‌شود :
  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده
  ماده 10-مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانكها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشكیل می شود .

  ماده 11-وظایف مجمع عمومی عادی
  • استماع گزارش سالانه هر بانك و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون صورتحساب مورد عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یك از بانك‌ها و تصویب سود ویژه
  • انتخاب اعضای هئیت مدیره بانك‌ها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانك‌ها
  • انتخاب مدیران عامل بانك‌های تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانك‌های تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانكها
  • احكام مدیران عامل واعضای ‌هئیت مدیره بانك‌ها به امضای وزیر اموراقتصادی و دارائی صادرخواهد شد .
  • انتخاب بازرسان قانونی هر یك از بانك‌ها
  • تصویب اساسنامه هر یك از بانك‌ها
  • تصویب آئین نامه‌های استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی
  • اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانكی كه از طرف شورای عالی بانكها به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود .

  ماده 12- جلسات مجمع عمومی عادی بانكها حداقل سالی یك مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشكیل خواهد شد .

  ماده 13-برای مذاكره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانك‌ها حضور 5 نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل بارای موافق 4 نفر معتبر می‌باشد .

  ماده 14-وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه هر یك از بانكها ، كاهش یا افزایش سرمایه هر یك از آنها ، تاسیس ، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانك‌ها خواهد بود .

  قسمت دوم - شورایعالی بانكها

  ماده 15-شورایعالی بانكها از 8 نفر عضو به شرح زیر تشكیل می‌شود :
  • رئیس كل بانك مركزی ایران
  • مدیر كل بانك ملی ایران
  • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایئ
  • نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
  • نماینده وزارت مسكن و شهرسازی
  • نماینده وزارت كشاورزی و عمران روستائی
  • نماینده وزارت بازرگانی
  • نماینده وزارت صنایع و معادن

  در انتخاب نمایندگان فوق جنبه‌های صلاحیت و تخصصی در امور اقتصادی و بانكی و مدیریت باید رعایت شود .
  تبصره 1-ریاست شورای عالی بانك‌ها با رئیس كل بانك مركزی ایران خواهد بود .
  تبصره 2-مدت عضویت افراد مذكور در ردیف‌های 2 تا 8 در شورای عالی بانكها 2 سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

  ماده 16-جلسات شورای عالی بانكها حداقل هر هفته یك مرتبه به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشكیل خواهد شد .
  ماده 17-جلسات شورای عالی بانك‌ها وقتی رسمیت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رای موافق معتبر خواهد بود .
  ماده 18-وظایف و اختیارات شورای عالی بانكها به شرح زیر می‌باشد :
  • پیشنهاد اعضای هیات مدیره بانك‌ها به مجمع عمومی
  • اظهارنظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانك‌ها
  • ایجاد هماهنگی در امور بانك‌ها
  • تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه‌های مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانك‌ها برای تصویب مجمع عمومی
  • رسیدگی به بودجه هر یك از بانكها برای تصویب مجمع عمومی
  • اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یك از بانك‌ها برای تقدیم به مجمع عمومی
  • اظهار نظر نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه هر یك از بانك‌ها
  • كسب اطلاعات لازم در امور بانك‌ها از بانك‌ها و بررسی گزارشهائی كه هیات مدیره هر یك از بانك‌ها به شورای عالی ارسال می‌دارد .
  • اتخاذ سیاست كلی در مورد تاسیس و تعطیل هر واحد بانكی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از كشور
  • اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یك از بانكها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
  • اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای كلی اقتصادی و اعتباری اداری بانكها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانك‌ها
  • كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره‌وری بانك‌ها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام .

  قسمت سوم - مدیر عامل و هیات مدیره

  ماده 19- هیات مدیره بانك از 5 نفر بشرح زیر تشكیل می‌شود:
  • مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر كشاورزی و نظر مشورتی شورای عالی بانكها و تصویب مجمع عمومی بانكها
  • 3 نفر اعضای هیات مدیره به پیشنهاد شورای عالی بانك‌ها و تصویب مجمع عموی بانك‌ها
  • یك نفر از كارمندان بانك به پیشنهاد شورای كاركنان بانك
  • احكام مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر و ابلاغ می‌‌گردد
  • مدیر عامل ریاست جلسات هیات مدیره را برعهده خواهد داشت
  • دوره خدمت مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره 3 سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است

  ماده 20-اختیارات و وظائف مدیر عامل :
  مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانك است و اختیارات و وظائف وی به شرح زیر است:
  • نمایندگی بانك در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و موسسات دولتی و موسسات خصوصی
  • نصب و عزل ماموران و كاركنان بانك و تعیین شغل ، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانكها و آئین نامه‌های مربوط
  • افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حساب های مشابه نزد بانك‌ها و استفاده از آن به نام بانك
  • وصول مطالبات بانك و پرداخت دیون آنها
  • قبول تعهد ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
  • انجام هر نوع معامله و انعقاد كلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شكل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع بانك
  • اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل و اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
  • رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غیر منقول و فك آن ولو كراراً
  • اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در كلیه مراجع و دادگاه‌ها و در كلیه مراحل اعم از مراحل بدوی ، پژوهشی ، فرجامی با حق مصالحه و سازش ، تعیین وكیل با حق توكیل غیر ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استراداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور كلی استفاده از كلیه حقوق و اجرای كلیه تكالیف ناشی از قانون داوری تعیین وكیل برای دادرسی و غیره یا با بدون حق توكیل در توكیل غیر ولو كراراً، تعیین میزان حق الوكاله - تعیین مصدق و كارشناس - اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری كه كاملاً قاطع باشد ، دعوی خسارت ، استراداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن - تامین مدعی به- تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانك ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محكوم به نفع بانك ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و املاك
  • اجرای كلیه تصمیمات شورای عالی بانك‌ها و مجمع عمومی بانك‌ها
  • صدور دستور اجرای كلیه تصمیمات هیات مدیره
  • مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یك یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و یا سایر كارمندان بانك واگذار كند.

  ماده 21- وظائف و اختیارات هیات مدیره :

  هیات مدیره دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانك با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می‌باشد مگر در مواردی كه به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی و با شورای عالی بانك‌ها و یا مدیر عامل بانك باشد از جمله اختیارات هیات مدیره موارد زیر است .


  • تهیه آئین نامه ها و پیشنهادهایی كه به تصویب شورای عالی بانكها و مجمع عمومی بانك‌ها خواهد رسید
  • تصویب آئین نامه‌های داخلی بانك
  • تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالیانه بانك
  • تهیه و تنظیم بودجه بانك
  • بررسی و تصویب برنامه‌های استخدامی و آموزشی بانك
  • تنظیم خلاصه صورت دارائی‌ها و بدهی‌های بانك هر شش ماه یكبار و تسلیم آن به بازرسان قانونی
  • بررسی طرح سازمانی و تصویب آن
  • پیشنهاد تاسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف كشور خارج از كشور طبق قوانین و مقررات مربوط
  • پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی كه لازم باشد به شورای عالی بانكها
  • تعیین سیاست اعتباری بانك
  • اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و مشاركت در شركتها
  • صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان كه مورد نیاز بانك باشد
  • تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات و بانكها و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط
  • اتخاذ تصمیم در مورد بخشودگی تمام یا قسمتی از بهره (وامهای تا پایان سال 1357 ) و كارمزد و جریمه تاخیر و وجه التزام عدم انجام تعهدات وام‌ها و اعتبارات پرداختی بانك به مبلغ پنجاه هزار ریال
  • رسیدگی و تعیین مطالبات لاوصول بانك و پیشنهاد به شورایعالی در مورد بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل مطالبات لا وصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشكوك الوصول مگر در مورد مطالباتی كه مانده لا وصول آن از مبلغ پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید كه در این صورت اتخاذ تصمیم با هیئت مدیره خواهد بود

  ماده 22- مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانك انجام وظیفه می‌نمایند.
  ماده 23-هر یك از اعضای هیات مدیره بنا به تشخیص مدیر عامل مسئولیت اداره قسمتی از امور بانك را برعهده خواهند گرفت
  ماده 24-مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند .
  ماده 25-جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اكثریت آراء معتبر خواهد بود .
  ماده 26-مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره نمی‌توانند در زمان تصدی خود هیچگونه خرید و فروش با بانك انجام دهند و همچنین نمی‌تواند جز وام كارمندی از بانك وام و یا اعتبار دریافت دارند.

  قسمت چهارم - بازرسان قانونی (حسابرسان)

  ماده 27- مجمع عمومی بانك درهر دو حسابرس را برای مدت یكسال بسمت بازرس قانونی انتخاب مینماید . عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی ( حسابرسان ) با مجمع عمومی است .
  ماده 28- وظائف بازرس قانونی ( حسابرس ) علاوه بر وظائف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به قرار زیر است :
  • نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه بانك و سایر مقررات .
  • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به حساب‌ها و ترازنامه سالیانه بانك و حساب سود و زیان با گواهی صحت ارقام و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به شورایعالی بانك‌ها .
  • رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانك و گواهی خلاصه حسابهائی كه بانك هر ماه باید به بانك مركزی ایران بفرستد .

  ماده 29- بازرسان قانونی ( حسابرسان ) حق مداخله مستقیم در امور اداری معاملات بانك را ندارند ، ولی میتوانند نظریات خود را كتباً به مدیرعامل یا هیات مدیره اطلاع دهند
  ماده 30- بازرسان قانونی ( حسابرسان ) میتوانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای شركت كنند .
  ماده 31- در مواردیكه بازرسان قانونی ( حسابرسان ) برای انجام وظائف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند می‌توانند پس از جلب موافقت شورایعالی بانكها به هزینه بانك  چند نفر را موقتاً به كار دعوت كنند .
  ماده 32- تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی ( حسابرسان ) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود . هیات مدیره در مواقع لزوم میتواند بازرسان قانونی ( حسابرسان ) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی تشكیل جلسه دهند .
  ماده 33- هرگونه ایرادی كه بازرسان قانونی ( حسابرسان ) نسبت به امور مالی بانك داشته باشند كتباً به نظر مدیرعامل و هیات مدیره بانك خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از طرف مدیرعامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورایعالی بانكها درج خواهند كرد .
  ماده 34- حق الزحمه بازرسان قانونی ( حسابرس قانونی ) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

   قسمت پنجم - سال مالی - ترازنامه و حساب سود و زیان

   ماده 36- سال مالی بانك از فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
   ماده 37- ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست های آن توسط هیات مدیره باید لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجموع عمومی عادی به شورایعالی بانك‌ها تسلیم گردد .
   ماده 38- ارزیابی ارقام دارائی بانك در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود :
   • سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز ، هر یك پائین تر باشد .
   • اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده ، پس از وضع هزینه استهلاك .
   • سود سالیانه بانك كه عبارتست از درآمد بانك پس از وضع هزینه و استهلاك و ذخائر .

   تبصره : مطالبات بانك به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب میشود . مطالبات غیرقابل وصول نباید جزو دارائی بانك منظور گردد .
   برای مطالبات مشكوك الوصول باید ذخیره كافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذكور غیر قابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تامین گردد .

   ماده 39- چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاك اموال بانك و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانك طبق مقررات قانون پولی و بانكی كشور انجام خواهد گرفت .
   ماده 40- سود ویژه بانك در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای كلیه هزینه ها و استهلاكات و ذخیره ها . سود ویژه بانك هر سال پس از وضع مالیات‌ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانكها بشرح زیر تقسیم میشود :
   • حداقل پانزده درصد قبل از وضع مالیات به عنوان اندوخته قانونی منظور میشود .
   • بقیه پس از وضع مالیات بحساب اندوخته احتیاطی منظور میشود .

   تبصره 1 : اندوخته های احتیاطی بانك در سال بعد به حساب افزایش سرمایه بانك منظور خواهد شد .
   تبصره 2 : اندوخته مطالبات مشكوك الوصول بانك‌های تعاون كشاورزی ایران و توسعه كشاورزی ایران از تاریخ اجرای مقررات این اساسنامه به حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول بانك منظور خواهد شد .

   ماده 41- مبلغی از درآمد سالانه برای كمك به صندوق بازنشستگی بانك ذخیره میگردد تا پس از تصویب مجمع عمومی بانك‌ها به حساب صندوق مزبور منظور شود .
   ماده 42- آن قسمت از اقلام دارائی بانك سابق ایران كه تاكنون به حساب سرمایه بانك تعاون كشاورزی ایران منتقل نشده است در دفاتر جداگانه نگهداری و به تدریج كه وصول میشود ، پس از وضع بدهی بانك سابق ایران و كسر هزینه های مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره شورایعالی بانك‌ها و تصویب مجمع عمومی بانكها به حساب سرمایه بانك منظور خواهد شد .
   ماده 43- كلیه نامه ها ، چك‌ها و اسنادی‌كه برای بانك در برابر اشخاص ثالث تعهدی ایجاد نماید با دو امضای مجاز معتبر خواهد بود .
   ماده 44- تا تصویب آئین نامه های استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد احتیاج بانك آئین نامه های فعلی بانك تعاون كشاورزی ایران دارای اعتبار میباشد و در موارد سكوت، آئین نامه های فعلی بانك توسعه كشاورزی ملاك عمل خواهد بود .
   ماده 45- كلیه دارائیها و بدهی‌های بانك‌های تعاون كشاورزی ایران و توسعه كشاورزی ایران جزء دارائی و بدهی بانك كشاورزی محسوب میشود و این بانك در مقابل اشخاص ثالث ار هر جهت جانشین بانك‌های مذكور میباشد .
   ماده 46- مواردیكه در این اساسنامه پیش بینی نگردیده تابع قانون پولی و بانكی كشور لایحه قانونی اداره امور بانكها و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع كشور خواهد بود .
   ماده 47- این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست .