بیمه 543 هزار هکتار از راضی زراعی و باغات در استان خوزستان در شعب بانک کشاورزی

543 هزار هکتار از راضی زراعی و باغات در استان  خوزستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان  خوزستان،  در سال زراعی جاری68000 نفر بیمه گذار قریب به   306 هزار  راس انواع دام، 525 هزار هکتار محصولات زراعی و17 هزار هکتار محصولات باغی  را  تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دادند.

 

 

قالب دلخواه شما