پرداخت بیش از 783میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران در سال 1396،  مبلغ 783میلیارد و 656میلیون ریال به متقاضیان زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهیلات به 980نفرمتقاضی پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت