طراحی سایت

پرداخت بیش از 783میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران در سال 1396،  مبلغ 783میلیارد و 656میلیون ریال به متقاضیان زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهیلات به 980نفرمتقاضی پرداخت شد.